Wed 6 March | 10.30am–12.00 | Hällä | Free entry

COUNSELING ANCHOR
China | 2018 | Documentary | 11 min | Director: Fu Yanrong

THE MISSING GIRL
China | 2018 | Fiction | 10 min | Director: Fang Yilun, Ma Fengchi

BE WITH YOU
China | 2018 | Documentary | 14 min | Director: Qu Shen, Jia Daocheng, Ren Ai, Ouyang Han, Zhang Yue, Chen Rubing

THE PERFECT LIFE
China | 2018 | Fiction | 27 min | Director: Xue Yutong

THE GUIDANCE OF VENUS
China | 2018 | Fiction | 11 min | Director: Qi Jinbao

LIFE AS HE LIKES
China | 2016 | Documentary | 20 min | Director: Zhang Linlin